Ouderportaal

Onderwijsarrangementen en passend onderwijs

Onderwijsarrangementen en passend onderwijs

Het geld dat dat scholen kunnen krijgen voor kinderen die extra zorg nodig hebben wordt beheerd en toegekend door het SWV... Dit geldt niet voor de kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit cluster 1, 2 ,3 en (deels) cluster 4 (kinderen met een visuele beperking, spraak/ taal/gehoorproblematiek, verstandelijke/lichamelijke beperking/chronische ziekte en gedrags- of ontwikkelingsproblematiek. 

Voor het aanvragen van extra financiering moet het IKC een onderwijsarrangement schrijven. Hieruit moet blijken dat de tot nu toe door het IKC geboden hulp niet voldoende is. Tevens moet blijken aan de hand van de opbrengsten dat de hulp die is ingekocht effectief is. Op de site www.passend-onderwijs.nl vindt u informatie over passend onderwijs. 

Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op ons IKC. Dit geldt dus ook voor kinderen die door de Commissie Voor de Indicatiestelling (CVI), dit is de toelatingscommissie van een Regionaal Expertise Centrum (REC), toelaatbaar zijn voor een REC-indicatie.

IKC De Regenboog heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht. Dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost; wie kunnen ons daarbij eventueel helpen enz.

Betekent het bovenstaande nu dat kinderen met een rugzak op ons IKC welkom zijn? In principe wel, maar het IKC heeft ook haar beperkingen om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. Sommige kinderen zijn beter op hun plaats in het speciaal (basis-) onderwijs. De volgende grenzen worden onderscheiden:

1.     Grondslag van het IKC;
2.     Verstoring van rust en veiligheid;
3.     Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs;
4.     Stagnatie van het leerproces;
5.     Gebrek aan opnamecapaciteit.

Alvorens het IKC overgaat tot toelating van een kind met een REC-indicatie dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden. Hoewel ons IKC het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het speciaal (basis-) onderwijs.

Om tot een zorgvuldige afweging te komen wordt in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het volgende stappenplan gehanteerd:

1.     Een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en het opvragen van informatie bij
        betrokken instanties (waaronder het REC);
2.     De directeur informeert het bestuur, de IKC-raad en de inspectie;
3.     De directeur, de zorgcoördinator en het team bespreken de verzamelde informatie en
        de mogelijkheden binnen het IKC eventueel i.s.m. betrokken instanties;
4.     De directeur en de zorgcoördinator bespreken met de ouder(s)/verzorger(s) de stand
        van zaken, de voor- en nadelen, de knelpunten. Wellicht is verder onderzoek nodig;
5.     De directeur (afhankelijk van directiestatuten) neemt een formeel besluit, eventueel na
        overleg met het bestuur. Dit besluit kan inhouden:
        - verder onderzoek;
        - wel plaatsen;
        - niet plaatsen.
6.     Indien er sprake is van verder onderzoek wordt aanvullende informatie opgevraagd,
        vindt over-leg plaats met de ouder(s)/verzorger(s), bestuur, en inspectie, alvorens er
        een formeel besluit wordt genomen. Is er sprake van een besluit dat invloed heeft op
        het beleid van het IKC, dan zal ook de IKC-raad betrokken worden.

Indien er tot plaatsing wordt overgegaan volgt een gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s), worden de afspraken vastgelegd en worden bestuur, commissie leerlingenzorg (CLZ), IKC-raad en inspectie geïnformeerd. Door de CLZ wordt een PCL-beschikking aangevraagd. (PLC: Permanente Commis-sie Leerlingenzorg). Indien er niet geplaatst wordt ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) en de CLZ de motivering van dit besluit op schrift en wordt met hen gezocht naar alternatieven. Het bestuur, de MR en de inspectie worden geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u ons ondersteunings-profiel lezen. Dit is te vinden op onze website. Ook vindt u hier ons zorgplan met meer informatie. Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot de zorgcoördinator.