Ouderportaal

Zorgcoördinator en extra onderwijsbehoeften

Zorgcoördinator en extra onderwijsbehoeften

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator houdt zich bezig met de coördinatie van de ondersteuning en zorg op en rond het IKC en denkt mee wanneer een leerkracht een hulpvraag heeft m.b.t. uw kind. Daarnaast houdt de zorgcoördinator de ontwikkeling van individuele leerlingen en groepen nauwlettend in de gaten. In overleg met de leerkracht(en) wordt de nodige ondersteuning ingezet. Betreft het uw kind persoonlijk dan zult u daar uiteraard nauw bij betrokken zijn. Op ons IKC werken betrokken professionals die de ontwikkeling van uw kind als hun eerste taak hebben. U als ouder(s)/verzorger(s) kent uw kind het beste en speelt bij deze ontwikkeling natuurlijk een belangrijke rol. Ook uw kind zelf betrekken we bij dit proces waar dit bij zijn of haar ontwikkelingsfase past. 


Kinderen met extra onderwijsbehoeften

Ons IKC heeft als taak voor ieder kind een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Er zijn ook kinderen die meer nodig hebben dan het basisaanbod van het IKC. Het is dan van groot belang dat het IKC weet wat er nodig is, zodat wij samen met u kunnen kijken of wij deze zorg kunnen bieden.

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) stelt dat aanmelding van kinderen voor toelating op een school kan plaatsvinden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.

Ouders bepalen zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. Het moment dat zij hun kind moeten aanmelden, is deels afhankelijk van de aanmeldingsprocedure van de school. Het kind moet wel minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aangemeld worden. De school heeft op basis van de wet namelijk 6 weken om een passende plek te bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. Voor de aanmelding is er eerst een rondleiding binnen de school. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders schriftelijk aangeven dat zij hun kind op deze school willen aanmelden. Op ons IKC gebeurt dit via een e-mail of een brief per post.

Samen met u vullen we een korte intakevragenlijst in. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intake-vragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor het IKC om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 

Bij aanmelding stelt het IKC zich de volgende vragen:
a. wat is nodig om het kind op het IKC te laten functioneren?
b. welke mogelijkheden ziet het IKC?
c. is het IKC in staat de begeleiding te bieden?

Voordat het IKC overgaat tot de toelating van het kind met een ondersteuningsbehoefte, dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat het IKC kan bieden. Meer informatie vindt u in het Ondersteuningsprofiel, deze kunt u vinden op de website van IKC De Regenboog.

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet het kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel ons IKC het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

Om tot een zorgvuldige afweging te komen is overleg met het Samenwerkingsverband “Onderwijs dat Past” mogelijk.