Ouderportaal

Jeugdprofessional op school

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.


Jeugdprofessional op school

Op alle scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werkt een ‘Jeugdprofessional op school’ (voorheen gezinsspecialist).  

Voor kinderen: De jeugdprofessional praat met kinderen die dat even nodig hebben. Soms maak je iets mee dat niet zo leuk is, b.v.: 
-Je wordt gepest; 
-Er zijn problemen bij jou thuis waar je je zorgen over maakt; Je vindt het moeilijk om te
  luisteren of om je netjes te gedragen; 
- Je wordt thuis geslagen of je ouder(-s) schreeuwen vaak; 
- Je bent verdrietig of boos, omdat je bijvoorbeeld iemand heel erg mist, omdat je ouders
  gescheiden zijn of omdat er iemand die je kent (of een huisdier) is overleden; 
Of iets heel anders, het kan echt van alles zijn. 

Bij de jeugdprofessional kan je je hart luchten, je kan vertellen wat er is en dat helpt vaak al heel goed. Soms krijg je tips om er beter mee om te leren gaan.  

Voor ouders: De jeugdprofessional praat soms ook met ouders. Zij kan tips geven over opvoeding of meedenken als er thuis iets naars gebeurd is. Als er thuis iets aan de hand is, hebben alle gezinsleden daar mee te maken. 

Voor leerkrachten: De jeugdprofessional praat soms met leerkrachten. Ook aan juffen en meesters kan de zij tips geven, bijvoorbeeld over hoe je een fijne sfeer in de klas kunt maken met elkaar of hoe je een kind zo goed mogelijk kan helpen in de klas, ook met leren. 

Eigenlijk is de jeugdprofessional er dus voor iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wil. Het is belangrijk dat kinderen én leerkrachten met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. Dat is tenslotte voor kinderen ook een voorwaarde om goed tot ontwikkeling te kunnen komen. 

Trainingen 
De jeugdprofessional kan ook trainingen geven. In de training ‘Een leuke klas’ leert de hele klas hoe je het gezellig kan maken met elkaar op school, zonder dat er iemand gepest of uitgelachen wordt. Ook kan ze verschillende trainingen geven over weerbaarheid/faalangst en kan ze helpen bij diverse onderwerpen zoals scheiding/overlijden/social media en pubers en nog veel meer. 

Aanmelding 
Als een kind zelf het initiatief neemt (de jeugdprofessional is een vast gezicht op het IKC) zal zij eerst toestemming vragen aan de ouder(s)/verzorger(s). De jeugdprofessional zal altijd eerst inventariseren wat de hulpvraag is. Soms zoeken ouders bij een hulpvraag voor thuis zelf contact. Vaak is de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor ouders. Hij/zij geeft de hulpvraag door aan de zorgcoördinator. In overleg wordt een aanmeldformulier ingevuld en aan de gezinsspecialist doorgestuurd. Deze maakt dan een afspraak met ouder(s)/verzorger(s) en het kind. Samen bedenken zij wat nodig is. 

De jeugdprofessional op ons IKC is Valeska Raap. Zij maakt ook deel uit van het wijkteam. Haar contactgegevens zijn: 
Adres: Haydnlaan 3, 3144 KM Maassluis 
Telefoon: 010 593 1500 
Mobiel: 06-26863459   
E-mail: v.raap@mevis.nl 
Website: www.mevis.nl 
 

Meer weten

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op het IKC of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het ondersteuningsteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden. 
Hieronder wordt vanuit het CJG verdere informatie gegeven: 

De jeugdverpleegkundige op school  
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!  
De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan IKC De Regenboog is mw. Helma van Gemert. 
U kunt contact opnemen via tel. nr. 088-20 10 000 of per mail: h.van.gemert@cjgrijnmond.nl 

Alles over gezond en veilig opgroeien 
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning: 

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op het IKC. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u deze stellen. 

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U krijgt hierover een brief via het RIVM. 

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn: 
U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt; 
U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs; 
U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit; 
Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies. 
Soms sturen wij meteen een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen. 

School en verzuim door ziekte 
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG. 

Ondersteuningsteam op school 
Het ondersteuningsteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het ondersteuningsteam. 

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website: www.centrumvoorjeugdengezin.nl 

Meer weten

Technieklessen

Op ons IKC worden er regelmatig technieklessen gegeven aan de kinderen. Wij hebben hiervoor een samenwerking met Technetkring in Maassluis. Technetkring wil in de breedste zin van het woord “de techniek” promoten. Dit doen zij door het aanbieden van actieve programma’s. Kijk voor meer informatie op www.technetkringnwn.nl

Meer weten

Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

In het komend schooljaar hebben wij een aantal thema’s ingepland die zoveel mogelijk aansluiten op de thema’s en de belevingswereld van de kinderen. Een thema wordt uitgevoerd in een periode van zes weken. De thema’s die o.a. aan bod zullen komen zijn ‘gezonde voeding, kunst, familie en circus. Bij elk thema zoeken wij gerichte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zoals appelmoes maken, elkaar naschilderen op een echt doek en knutselactiviteiten maar ook buitenactiviteiten. Zo komt er ook twee keer per week iemand van Welzijn E25 op ons IKC om sport- en spelactiviteiten geven.
In de vakantieperiodes werken wij samen met IKC Het Balkon. Voor elke vakantie komen de pedagogisch medewerkers bij elkaar om leuke activiteiten voor binnen en buiten te bedenken. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.UN1EK.nl.


Welzijn E25

IKC De Regenboog werkt voor de naschoolse activiteiten samen met WelzijnE25. Onze contactpersoon voor deze naschoolse activiteiten is Benjamin Nedd van Welzijn E25.
Hij is bereikbaar via bnedd@e25.nl.

Kijk voor meer informatie op:
www.welzijne25.nl

Meer weten

Buurtsportcoƶrdinator

Vanuit de gemeente Maassluis is er in samenwerking met Welzijn E25 voor gekozen om voor iedere wijk in Maassluis sportaanbod te organiseren. Hiervoor is in iedere wijk een buursportcoördinator aangesteld. Voor ons IKC is dat Benjamin Nedd. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur worden er sportactiviteiten georganiseerd. Hij is bereikbaar via: bnedd@e25.nl

De gemeente Maassluis zorgt in overleg met de school en in samenwerking met de sportverenigingen voor een naschools aanbod in de vorm van sport. Daarnaast worden voor alle kinderen in de wijk activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.buurtsportmaassluis.nl
Via deze site kunt u uw zoon/dochter ook inschrijven.

Meer weten

Cultuurmenu

IKC De Regenboog maakt gebruik van het Cultuurmenu van Maassluis. Het cultuurmenu kent ieder schooljaar weer verschillende projecten, waarop per groep ingeschreven kan worden. Om deze projecten heen worden lessen gegeven die bij het thema van het project passen. Als afsluiting is er meestal een concert, een excursie of een voorstelling.
Hierover informeren wij u via Social Schools 3.0.