Ouderportaal

De gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.


Gezinsspecialist

Op ons IKC is iedere woensdag een gezinsspecialist van Minters aanwezig. Deze gezinsspecialist maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur op het IKC. De gezinsspecialist is onderdeel van het ondersteuningsteam en werkt daarin samen met de onderwijsspecialist, zorgcoördinator en de schooldirecteur. De gezinsspecialist is vaste deelnemer in het ondersteuningsteam (OT).
Het OT komt bij elkaar om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Bij deze gesprekken sluiten de leerlingen en ouders aan. Het team heeft de taak om de ondersteuning te organiseren en uit te voeren, maar ook door preventieve ondersteuning te voorkomen dat leerlingen het OT nodig hebben. De preventieve ondersteuning door de gezinsspecialist bestaat uit:

  • collectieve interventies en laagdrempelig advies aan leerlingen, ouders, de leerkrachten of intern begeleiders
  • ondersteunen van leerlingen en ouders bij het versterken van hun eigen kracht en ze wijzen op mogelijke hulpbronnen in de omgeving.

Met de (preventieve) ondersteuning door het OT willen we 80% van alle vragen oplossen op het IKC zelf. Voor de andere 20% van de problematiek arrangeren we een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning, waarbij de gezinsspecialist het contact onderhoudt tussen de ouders, het ondersteuningsteam en het wijkteam.

U kunt bij de gezinsspecialisten terecht met vragen als:

  • Er zijn problemen met het gedrag van uw kind en u weet niet goed hoe daarmee om te gaan.
  • Er heeft een ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden (ziekte, overlijden, scheiding) en dat heeft niet alleen u, maar ook uw kind erg aangegrepen.
  • Uw kind gaat met tegenzin naar het IKC, wordt gepest of heeft moeite met het voor zichzelf opkomen.
  • Thuis zijn er spanningen en uw kind neemt die mee naar het IKC.

Indien u een afspraak wilt maken met de gezinsspecialist, kunt u dit kenbaar maken bij de zorgcoördinator. Als er andere hulp nodig blijkt, kan zij u doorverwijzen en begeleiden bij de aanmelding bij andere instanties. De gezinsspecialist neemt deel aan ondersteuningsteamvergaderingen op IKC De Regenboog.

De gezinsspecialist is gehouden aan de Code voor de Maatschappelijk Werker en een privacyreglement. Dat betekent dat zonder uw toestemming, middels een handtekening verkregen, geen privé-informatie aan de school wordt verstrekt.

Valeska Raap is elke woensdag op ons IKC aanwezig.

U kunt uw vragen ook mailen naar: v.raap@maassluis.nl of bellen naar 06-15957865

Meer weten

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJGMaassluis) zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.

Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken.

Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten.

Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgmaassluisnl.

Meer weten

Technieklessen

Op ons IKC worden er regelmatig technieklessen gegeven aan de kinderen. Wij hebben hiervoor een samenwerking met Technetkring in Maassluis. Technetkring wil in de breedste zin van het woord “de techniek” promoten. Dit doen zij door het aanbieden van actieve programma’s. Kijk voor meer informatie op www.technetkringnwn.nl

Meer weten

Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

In het komend schooljaar hebben wij een aantal thema’s ingepland die zoveel mogelijk aansluiten op de thema’s en de belevingswereld van de kinderen. Een thema wordt uitgevoerd in een periode van zes weken. De thema’s die o.a. aan bod zullen komen zijn ‘gezonde voeding, kunst, familie en circus. Bij elk thema zoeken wij gerichte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zoals appelmoes maken, elkaar naschilderen op een echt doek en knutselactiviteiten maar ook buitenactiviteiten. Zo komt er ook twee keer per week iemand van Welzijn E25 op ons IKC om sport- en spelactiviteiten geven.
In de vakantieperiodes werken wij samen met IKC Het Balkon. Voor elke vakantie komen de pedagogisch medewerkers bij elkaar om leuke activiteiten voor binnen en buiten te bedenken. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.UN1EK.nl.


Welzijn E25

IKC  De Regenboog werkt voor de naschoolse activiteiten samen me WelzijnE25. Onze contactpersoon voor deze naschoolse activiteiten is Benjamin Nedd van Welzijn E25.
Hij is bereikbaar via bnedd@welzijne25.nl.

Kijk voor meer informatie op:
www.welzijne25.nl

Meer weten

Buurtsportcoƶrdinator

Vanuit de gemeente Maassluis is er in samenwerking met Welzijn E25 voor gekozen om voor iedere wijk in Maassluis sportaanbod te organiseren. Hiervoor is in iedere wijk een buursportcoördinator aangesteld. Voor ons IKC is dat Benjamin Nedd. Op dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur en op vrijdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur worden er sportactiviteiten georganiseerd. Hij is bereikbaar via: bnedd@welzijne25.nl

De gemeente Maassluis zorgt in overleg met de school en in samenwerking met de sportverenigingen voor een naschools aanbod in de vorm van sport. Daarnaast worden voor alle kinderen in de wijk activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.buurtsportmaassluis.nl
Via deze site kunt u uw zoon/dochter ook inschrijven.

Meer weten

Cultuurmenu

IKC De Regenboog maakt gebruik van het Cultuurmenu van Maassluis. Het cultuurmenu kent ieder schooljaar weer verschillende projecten, waarop per groep ingeschreven kan worden. Om deze projecten heen worden lessen gegeven die bij het thema van het project passen. Als afsluiting is er meestal een concert, een excursie of een voorstelling.
Hierover informeren wij u via Social Schools 3.0.