Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

1. De IKC raad

Aan elke locatie van UN1EK onderwijs en opvang is een IKC-raad verbonden. De IKC-raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons IKC. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft verplicht een centrale oudercommissie. Binnen ons IKC komen deze twee geledingen samen in één raad. De IKC-Raad overlegt met de directie van het IKC over belangrijke zaken zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid. 
 
In de IKC-Raad van IKC De Regenboog zitten 8 vertegenwoordigers. Dit zijn 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er ook een contactpersoon voor de Centrale UN1EK Raad (CUR) en vertegenwoordiging in de Adviesraad van UN1EK. De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting UN1EK. De directeur is adviseur en voert namens het College van Bestuur overleg met de IKC-raad. De samenstelling van de IKC-raad treft u achter in deze gids aan en op onze website. 

De IKC raad bestaat nu uit de volgende leden:
Oudergeleding IKC-raad

  • Dhr. R. de Jong
  • Mw. W. Libregts – Paalvast
  • Dhr. D. Bergwerff
  • Mw. N. van Es

Te bereiken via ikcraad@deregenboogmaassluis.nl 

Personeelsgeleding IKC-raad

  • Mw. D. Langstraat
  • Mw. M. Dekker
  • Mw. V. Bot
  • Mw. K. van der Linden - Gast


2. De activiteitencommissie

Binnen ons IKC functioneert een aantal commissies. Iedere commissie heeft een eigen taak. Ouders die in een commissie zitten kunnen daarin hun ideeën voorleggen, of hand- en spandiensten verrichten. Ouderhulp is voor ons onmisbaar; heel wat activiteiten kunnen niet zonder u plaatsvinden. 
 
U kunt zich hiervoor opgeven. Iedere groep heeft twee klassenouders. Zij helpen in de organisatie op groepsniveau.

Binnen ons IKC zijn o.a. de volgende commissies actief: 
 
Commissie festiviteiten: 
Deze groep organiseert de jaarlijkse feesten en assisteert bij andere evenementen. 
 
Hoofdluiscommissie: 
Deze groep ouders inspecteert na een vakantie de haren van de kinderen binnen het onderwijs. Op de opvang wordt het haar tijdens de algemene verzorgmomenten regelmatig gecontroleerd. U krijgt bericht wanneer er bij uw kind luis wordt geconstateerd of bij uw kind in de groep en of er thuis actie dient te worden ondernomen. Wij vragen u om uw kind regelmatig zelf te controleren. Kinderen worden niet onverwachts naar huis gestuurd, maar we verwachten wel dat u z.s.m. actie onderneemt en het kind behandelt. 
 
Incidentele hulp: 
Zonder hulp van ouders kunnen we bepaalde activiteiten binnen en buiten de school niet doen. Er zijn diverse activiteiten waarbij ouders ingeschakeld worden. Het gaat hierbij om incidentele activiteiten, denk hierbij aan de schoolreis en de sportdag. Via de nieuwsbrieven en kalenders wordt u tijdig op de hoogte gesteld zodat u er rekening mee kunt houden. 
 
Ouderactiviteiten: 
Wij organiseren vijf keer per jaar ouderbijeenkomsten voor de peuteropvang en kleutergroepen. Dit is onder begeleiding van een pedagoog, leerkracht en teamleider.